Algemene voorwaarden Vertelpunt BV

Artikel 1.  Toepasselijkheid en tegenstelbaarheid van de algemene voorwaarden.

Huidige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tenzij andere voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Vertelpunt BV toepasselijk worden verklaard.  Zij zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden voorkomend op de documenten van de klant voor zover deze laatste in strijd zijn met de huidige voorwaarden. De klant wordt geacht deze voorwaarden bij ondertekening van de offerte te aanvaarden.

Artikel 2.  Aanbiedingen en offertes

De meegedeelde offerteprijs geldt voor de opdracht en uitvoering zoals specifiek in de offerte omschreven.   Indien - steeds in samenspraak met de klant - de opdracht uitgebreid wordt met extra tekst/foto’s/logo’s/lay-out/pagina’s/verplaatsingen of enige andere afwijking van de oorspronkelijke offerte zich voordoet, dan gelden de algemene door Vertelpunt vermelde tarieven.

De mondelinge opdrachten vanwege de klant die zo’n uitbreiding van de oorspronkelijke offerte en van de prijs tot gevolg hebben, worden door de klant welomschreven via mail of aangetekende brief doorgespeeld aan Vertelpunt. Tot zolang de klant enige uitbreiding van de oorspronkelijke opdracht/offerte niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ter kennis gebracht aan Vertelpunt zoals in huidig artikel omschreven, zal de opdracht worden uitgevoerd conform oorspronkelijke opdracht/offerte.

Artikel 3.  Prijswijzigingen

Deze offerteprijs is geldig in tijd tot 30 dagen na de offertedatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.   Indien er tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst kostenfactoren wijzigen, behoudt Vertelpunt zich het recht voor deze aan de klant door te rekenen. Deze kostenfactoren zijn onder meer maar niet beperkt tot prijs drukwerken, sociale abonnementen, tarieven vervoer …

Artikel 4.  Facturatie

De prestaties worden behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst gefactureerd aan de klant als volgt ;Een eerste (voorschot)factuur betreffende de productie (10%) wordt gestuurd na ondertekening van de offerte. Een tweede (40%) betreffende de productie wordt verstuurd na goedkeuring van de opzet & lay-outproef.  De derde factuur (50%) wordt verstuurd na de goedkeuring van de printproef/website.   De factuur betreffende het drukwerk, wordt verstuurd na levering van de drukwerken.

De eigendom gaat slechts over na volledige betaling van de totale geleverde diensten door de klant.

Artikel 5.  (Laattijdige) betaling en protest

De factuur dient betaald te worden uiterlijk de dertigste dag na factuurdatum, tenzij anders vermeld wordt op de factuur. In geval van contante betaling bij levering wordt een korting van twee (2) procent toegestaan. De facturen zijn betaalbaar in Euro.

Een onjuiste factuur dient geprotesteerd te worden binnen de acht dagen na ontvangst. Indien zulks niet gebeurt, wordt zij geacht aanvaard te zijn en gelden de huidige factuurvoorwaarden.

Bij niet betaling binnen deze termijn wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 10% per jaar aangerekend.  Eveneens bij niet betaling binnen de hierboven vermelde betalingstermijn wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding toegepast van 10% met een minimum van € 50.

In geval van voortdurende wanbetaling, hetgeen vastgesteld wordt door het louter in gebreke blijven acht dagen na de aangetekende aanmaning tot betaling, worden onmiddellijk alle facturen opeisbaar, ongeacht de facturatiedatum. Vertelpunt BV behoudt zich tevens het recht voor in dit geval elke verdere dienstverlening/levering te weigeren of in te houden totdat het volledig openstaande bedrag is aangezuiverd.  Zo kan zij bijvoorbeeld met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik blokkeren en bijvoorbeeld de website off-line plaatsen.  Nadat de achterstallige bedragen voldaan zijn en /of de geschonden verplichtingen nageleefd worden, zullen de diensten opnieuw geactiveerd worden tegen de eenmalige vergoeding van € 75,00.

Artikel 6.  Exclusiviteitsclausule

De diensten en leveringen van Vertelpunt BV mogen enkel en alleen gebruikt worden door de klant.  Het is strikt verboden, tenzij schriftelijke toestemming van Vertelpunt BV, om de diensten/leveringen ter beschikking van derden te stellen die hiertoe niet uitdrukkelijk vernoemd zijn in de tussen Vertelpunt BV en de klant overeenkomst.

Ook de sleutels en codes die toegang verschaffen tot de diensten/leveringen van Vertelpunt BV, dienen door de klant strikt vertrouwelijk te worden gehouden en nooit ter beschikking van een derde te worden gesteld, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vertelpunt BV.

Bij het niet naleven van het exclusief gebruik door de klant zal dit aanleiding geven tot een schadevergoeding, verschuldigd door de klant, die gelijk is aan de normale prijs van de dienst/levering waarvan de derde door de klant onrechtmatig heeft kunnen genieten. De schadevergoeding zal dit bedrag overschrijden indien Vertelpunt BV een hogere schade kan bewijzen.

Artikel 7. Middelenverbintenis

Vertelpunt BV is enkel gehouden tot het leveren van middelenverbintenissen en zal nooit gehouden zijn tot het leveren van een resultaatsverbintenis.

Artikel 8.  Auteursrecht en intellectuele eigendom

Vertelpunt BV behoudt alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die gelden op haar diensten/leveringen; de klant krijgt een licentie op het gebruik van deze diensten/leveringen.

Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten van derden die gelden op de diensten/leveringen, geleverd door Vertelpunt BV aan de klant, blijven eigendom van de oorspronkelijke eigenaar, de klant krijgt slechts een licentie op het gebruik ervan.  De algemene voorwaarden van de eigenaar blijven van toepassing.

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, foto’s en andere items op dragers (tijdschriften, websites, reclamespots, …) vallen onder de bescherming van het auteursrecht.  Het is strikt verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Vertelpunt BV om kopieën, vertalingen, bewerkingen, aanpassingen, wijzigingen van het geheel of van een deel van de auteursrechtelijk beschermde werken, in welke vorm of op welke manier ook te maken.

De klant wordt geacht ook deze voorwaarden te hebben ontvangen en gelezen.

Artikel 9. Vrijwaringsclausule

De klant verklaart eigenaar te zijn van alle door de hem aan Vertelpunt BV verstrekte informatie en documentatie en te kunnen beschikken over alle erop rustende rechten.  De klant vrijwaart Vertelpunt BV voor elke klacht, vordering of aanspraak die een derde hieromtrent tegen Vertelpunt BV zou instellen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

De klant is aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik van of wijzigingen aangebracht door de klant van de ter beschikking gestelde leveringen en diensten.  In geen geval kan Vertelpunt hiervoor aansprakelijk gesteld worden en zal de klant Vertelpunt voor alle aanspraken en vorderingen hieromtrent vrijwaren.   De klant zal Vertelpunt ook steeds schriftelijk en onmiddellijk op de hoogte stellen indien er informatie is of er zich een situatie voordoet, waar bij de rechten van partijen of derden geschaad kunnen worden of aanleiding kunnen geven tot een vordering tegen Vertelpunt of de klant.

Vertelpunt kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor haar opzettelijke en zware fout alsmede deze van haar aangestelde bij de uitvoering van de overeenkomst.

Vertelpunt is niet aansprakelijk voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op haar website en de schade die daaruit voortvloeit. De klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. De klant blijft de eindverantwoordelijke voor de inhoud van zijn publicaties die mogelijks door Vertelpunt beheerd worden.

Vertelpunt kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor haar opzettelijke en zware fout bij de uitvoering van deze overeenkomst.  In dat geval zal zij de werkelijke en bewezen rechtstreekse schade vergoeden en dit voor maximaal de waarde van de tussen partijen bestaande overeenkomst.  In geen geval is Vertelpunt aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals bijvoorbeeld commerciële of financiële  schade, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten of verliezen en kosten ten gevolge van een gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen ingesteld tegen de klant.

Artikel 11. Ontbinding/annulatie

De klant kan besluiten om de overeenkomst met Vertelpunt BV te ontbinden. In dit geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de offerte en dit onder voorbehoud van de mogelijkheid van Vertelpunt BV om een hogere schadevergoeding te eisen ingeval bovenvermelde 10% de reële opgelopen schade niet dekt.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden door Vertelpunt BV ingevolge een toerekenbare tekortkoming door de klant, dient deze laatste, naast een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van de waarde van de offerte, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de klant op grond waarvan Vertelpunt BV redelijkerwijs niet verondersteld kan worden de opdracht nog af te ronden, worden in dit verband beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

Artikel 12. Nietigheid

De nietigheid van een bepaling van huidige voorwaarden brengt op geen enkele wijze de geldigheid van de overige bepalingen van huidige voorwaarden in gedrag. Desgevallend dient de ongeldige bepaling vervangen te worden door een rechtsgeldige, die het best overeenkomt met de geest van de nietige bepaling. Bij gebrek aan consensus tussen partijen zal de rechtbank een nieuwe en geldige clausule maken die zoveel als mogelijk de door partijen bedoelde gevolgen van de nietige clausule zal benaderen.

Vertelpunt BV is in ieder geval niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan haar verplichtingen indien deze veroorzaakt wordt door overmacht of onvoorziene omstandigheden. In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden ten gevolge van een overheidsmaatregelen zoals onder meer maar niet beperkt tot quarantainemaatregelen, inreisverboden alsmede een verplichte, zelfs gedeeltelijke sluiting bij epidemie of pandemie zoals o.a. COVID 19 is Vertelpunt BV gerechtigd om haar leveringen en/of prestaties te verplaatsen dan wel op te schorten tot het moment waarop de situatie het terug toelaat deze verbintenissen na te komen. In geen geval is Vertelpunt BV gehouden tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt onder meer verstaan oorlog, oorlogsgevaar en oproer, brand, werkstaking en machineschade.

Artikel 13. Betwisting

Bij betwisting omtrent de uitvoering of interpretatie van een contract van Vertelpunt BV, is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Hasselt bevoegd.